مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Application'

 Application

Application is a software (also called end-user programs) includes database programs, word...