مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Authentication'

 Authentication

Process of identifying an individual, usually based on a username and password.