مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Benchmark'

 Benchmark

A test used to compare performance of hardware and/or software.