مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Binary'

 Binary

Pertaining to a number system that has just two unique digits.Computers are based on the binary...